Schootsveldpad

Ruim baan voor fietser en voetganger

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.


Ruim baan voor fietser en voetganger

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijkere gemeente, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
 • Er komen veel meer woonerven en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.
 • Het centrum van Culemborg blijft autoluw.
 • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom.
 • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • Op sommige plekken zoals de Binnenpoort, de Markt en de Varkensmarkt wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
 • De gemeente zorgt voor voldoende gratis, bewaakte stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij trein- en bushaltes. De fietsenstalling aan de achterzijde van het station wordt overdekt.
 • Bij de aanleg van nieuwe fietsparkeervoorzieningen wordt rekening gehouden met laad-en losplekken voor vracht- en bakfietsen.
 • Rond het centrum en rond winkelcentra komen er ruim voldoende adequate fietsparkeergelegenheden. In de binnenstad komt een bewaakte fietsenstalling.
 • Culemborg maakt zich hard voor het realiseren van een fietsbrug over de Lek.

Goed en duurzaam openbaar vervoer

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Culemborg beginnen!

 • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
 • Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets blijven de P&R-faciliteiten gratis.
 • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. De gemeente ondersteunt initiatieven voor busvervoer voor ouderen en mensen met een beperking in Culemborg, zoals Klaartje van Stichting Samen Verder.
 • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
 • De gemeente onderzoekt of er een nachttrein kan komen tussen Utrecht en Den Bosch die stopt in Culemborg.

Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht!

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Culemborg kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
 • De autoluwe zone in de binnenstad wordt uitgebreid. Culemborg krijgt goed bereikbare aangewezen carpoolplekken en liftershaltes.
 • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
 • Culemborg streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen.
 • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
 • Culemborg richt het stationsgebied en de wijk Parijsch in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
 • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • Culemborg onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg