Beeld­vorming Omge­vings­visie


14 april 2023

De Partij voor de Dieren staat voor systeemverandering. Met hoofdzakelijk een ecologisch uitgangspunt. Wij hebben een hele duidelijke visie daarin. De omgevingsvisie is niet die visie. Het biedt kansen, dat zeker, maar we maken ons echt veel zorgen over de botsingen, en dat er te weinig prioriteit wordt gegeven aan de grote uitdagingen waar we voor staan, waar we midden in zitten. De klimaatcrisis, u lijkt er allemaal van uit te gaan dat we er in 2040 nog zo’n beetje hetzelfde erbij zitten, dat vinden wij op z’n zachts gezegd erg optimistisch en zorgwekkend.

De biodiversiteitscrisis, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, duurzame energieopwek, echt schone mobiliteit, hoe we omgaan met dieren en natuur, daar moeten we fundamentele veranderingen in teweeg brengen en we zien niet hoe de omgevingsvisie daar voor gaat zorgen. Sterker nog: het kan hiermee ook allemaal verslechteren. Dat moeten we absoluut voorkomen.

We hebben moeite met hoe de opgaven geformuleerd zijn. Een voorbeeld is dat natuurinclusief bouwen als ‘extra kwaliteitseis’ wordt genoemd, voor ons moet dit gewoon de norm zijn, het absolute minimum, alleen op die manier en met die houding creëer je een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

We moeten anders gaan denken. Wij zullen bijvoorbeeld voorstellen om landbouw in het buitengebied die nu voor de vee-industrie wordt gebruikt, om die te transformeren, deels tot natuurontwikkeling, deels tot woningen, bijvoorbeeld in kleine communities in alternatieve woonvormen. Ook willen we echt duurzame lokale landbouw, voedselbossen, biologische plantaardige akkerbouw. Een transformatie die gezond is voor dier, mens, de bodem, de lucht.

Tot slot. Partij voor de Dieren wil er vooral voor waken dat de mens en het oude economische denken gewoon centraal blijft staan, maar daar lijkt het voor nu helaas nog wel op. Vanavond willen wij heel graag zoveel mogelijk kaders meegeven over hoe wij er in staan, maar vooral om zoveel mogelijk de schade te kunnen beperken zal ik maar zeggen. De wethouder heeft aangegeven dat het geluid van alle partijen zal worden meegenomen, daar zijn we natuurlijk blij mee, maar voor ons geldt dat we erg kritisch zijn. Dankuwel.

----

Slotwoord: Ik heb het gehad over onze ecologisch uitgangspunt, en daarbij hoort ook dierenwelzijn, wat hopelijk echt nog wordt meegenomen. Er wonen in Culemborg meer dieren dan mensen. Laten we daar zorg voor dragen. Laten we bij alles wat we doen bij onszelf nadenken: wat is hiervan de impact op dier, natuur en klimaat? Onze oproep is er dus vooral 1 voor compassie, voor álle inwoners van de stad.