Buffer­zones vuur­werk­vrije zones


8 december 2022

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 8-12-2022

Constaterende, dat:

  • vuurwerk voor veel wilde dieren en huisdieren onverdraaglijk is;
  • vuurwerk ook voor veel kwetsbare inwoners, vluchtelingen, en mensen die in het ziekenhuis liggen, voor zeer veel onnodige stress, angsten en gezondheidsschade zorgt;
  • vuurwerkvrije zones bedoeld zijn om deze kwetsbare groepen te beschermen;
  • de zones door het college worden aangewezen, maar de grenzen hiervan precies tot aan de vuurwerkvrije zones lopen;
  • deze zones geen enkele bescherming bieden tegen het keiharde geluid, noch tegen het gevaar van vuurwerk.

Overwegende, dat:

  • een bufferzone meer bescherming biedt voor kwetsbare gebieden en de daar wonende mensen en dieren.


Van mening, dat:

  • de grenzen van vuurwerkvrije zones een ruime bufferzone zouden moeten hebben.


Verzoekt het college:

  • bij het aanwijzen van vuurwerkvrije zones voor de aanstaande jaarwisseling 2022-2023 rekening te houden met een ruime bufferzone om kwetsbare groepen te beschermen, en dit helder met de stad te communiceren.

en gaat over tot de orde van de dag.


Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

CU, CDA, VVD, CB, CvN, GL, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer