Motie Uitroepen klimaat­nood­toe­stand


23 juni 2022

Ondergetekenden dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 23 juni 2022

Constaterende dat:

- De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor al het leven op aarde;

- De klimaatcrisis een wereldwijde crisis is en actie vergt van alle overheden, lokaal, regionaal en nationaal;

- De Europese Unie en steeds meer landen en steden de klimaatcrisis hebben uitgeroepen;

- In Nederland onder andere Rotterdam, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Arnhem en Tilburg ons zijn voorgegaan.(1)

Overwegende dat:

- Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren op de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;(2)

- Europese en nationale overheden, provincies en gemeenten er voor moeten zorgen dat economische activiteiten zich afspelen binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde( 3);

- De gemeente Culemborg ambitieuze plannen heeft op het gebied van de aanpak van klimaatverandering en klimaatadaptatie, en daar voortvarend uitvoering aan geeft;

- De kosten van niet-handelen zijn duidelijk hoger dan de kosten om onze klimaatambities te verwezenlijken, maar de schrijnende gevolgen van doorgaan op de oude voet zijn niet in droge cijfers te vatten (4);

- De nationale overheid gemeenten in staat moet stellen, zowel financieel als qua wetgeving, om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het behalen van de klimaatdoelen.

Verzoekt het college op:

- Dit standpunt van Culemborg actief uit te dragen richting de regering, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;

- Er bij de Rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen - financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;

- In haar (inter)nationale, regionale en lokale netwerken samenwerking te zoeken om de aanpak van klimaatverandering topprioriteit te maken;

- Jaarlijks bij het presenteren van de jaarrekening ook een ‘klimaatrekening’ te presenteren waarin, middels gegevens van de Klimaatmonitor (5), duidelijk wordt waar we ons bevinden op de route naar het halen van de doelen in de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2.0 en wat daarbij zowel van Rijkswege, als acties vanuit het college nodig is om de klimaatdoelen bereikbaar te maken ook voor inwoners, ondernemers en organisaties;

- Bij raadsvoorstellen een klimaatparagraaf toe te voegen waarin wordt ingegaan op de klimaatneutrale, duurzame, natuurinclusieve en klimaatadaptieve aspecten van het voorliggende besluit indien van toepassing;

en gaat over tot de orde van de dag.

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Audrey Louise James, GroenLinks

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid

1 https://klimaatcoalitie.org/kl...

2 https://nos.nl/nieuwsuur/artik...

3 https://ec.europa.eu/info/stra...

4 https://eur-lex.europa.eu/lega...

5
https://klimaatmonitor.databan...


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA, GL

Tegen

CDA, VVD, CvN, D66

Lees onze andere moties

Motie Informatiecampagne consuminderen textiel

Lees verder

Motie Carnivoor, geef het door

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer