Amen­dement Ook voor dieren een veilig Culemborg


25 mei 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen 25-05-2023

Besluit:

Voorstel Raadsbesluit

1. De gemeenteraad besluit het Integraal Veiligheidsplan De Waarden 2023-2026 vast te stellen.

2. De gemeenteraad besluit het Uitvoeringsplan Culemborg 2023-2026 vast te stellen,

te wijzigen naar:

Voorstel Raadsbesluit

1. De gemeenteraad besluit het Integraal Veiligheidsplan De Waarden 2023-2026 vast te stellen.

2. De gemeenteraad besluit het Uitvoeringsplan Culemborg 2023-2026 vast te stellen,

waarbij op p. 7 van het Uitvoeringsplan Culemborg 2023-2026 de tekst onder het kopje Acties als volgt wordt aangepast:

Acties

> Het Zorg- en Veiligheidshuis effectiever positioneren.

> Het intensiveren van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals door een sluitende keten-aanpak.

Dit houdt in, het verbeteren van:

> vroeg signalering, waaronder geweld tegen (huis)dieren;

> adequate en vroegtijdige informatiedeling tussen partners;

> bij escalatie snel de juiste partners aan tafel zetten om te kunnen de-escaleren;

> verstevigen en versterken van de lokale aanpak met de ambitie om een overlegtafel jeugd te ontwikkelen

> samenwerking met Jeugdbescherming en Veilig Thuis;

> preventie en voorlichting naar inwoners en/of specifieke doelgroepen om het signalen van onbegrepen gedrag vroegtijdig op te kunnen pakken en te duiden bij welke instanties je als inwoner terecht kan.

> Aanpak Voorkoming Escalatiemodel (AVE) verder uitdragen en trainen van ambtenaren.Toelichting

In 2024 zal het Sociaal Team een cursus volgen over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk

geweld, conform de toezegging van de wethouder. Graag leggen we deze belangrijke relatie ook vast in

het Veiligheidsplan.

Naam en ondertekening indiener

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CU, CDA, VVD, PvdA, CvN, GL, D66

Tegen