Amen­dement Partner veiligheid voor dieren­mis­han­deling en huiselijk geweld


10 november 2022

Amendement ingetrokken: toezegging van de wethouder om te onderzoeken of de trainingen kunnen gaan plaatsvinden.

***

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De tekst onder Voorstel Raadsbesluit:

De gemeenteraad van Culemborg besluit: De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen

Te wijzigen in:

De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen, waarbij de volgende wijziging wordt opgenomen: - Stichting Mendoo, een organisatie die de duidelijke link legt tussen huiselijk geweld, dierenmishandeling en kindermishandeling, aan te wijzen als partner veiligheid en in 2023 gebruik te maken van hun gastlessen voor hulpverleners; en hiervoor incidenteel € 2.390 euro aan financiering voor ter beschikking te stellen uit de algemene reserve, dan wel van een door het College aan te geven andere dekkingsmogelijkheid.

Toelichting

Culemborg heeft momenteel geen partners veiligheid die specifiek dierenwelzijn meenemen in de problematiek van huiselijk geweld. Hierop vindt ook geen monitoring plaats. Onderzoek wijst uit dat er een sterke relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is[1]. Dieren zijn een belangrijk onderdeel van vele Culemborgse gezinnen en verdienen ook een veilig Culemborg. Onze hulpverleners kunnen met een training van Stichting Mendoo[2] op weg worden geholpen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Hiervoor kan incidenteel een bedrag worden opgenomen. Door de Stichting als partner aan te wijzen kunnen zij ook in de toekomst nog geraadpleegd worden.

Naam en ondertekening indieners

Partij voor de Dieren, Myra van der VeldePartij van de Arbeid, Yassin Dagdag


[1] https://www.proquest.com/openview/c4de251bbbaf4242c503503f1389e64a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=486548

[2] https://mendoo.nl/dieren-in-opvang/informatie-voor-gemeenten/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen