Motie Inhaalslag versterken biodi­ver­siteit


6 juli 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op

Constaterende:

  • Dat er in de jaarrekening 2022 staat dat van de € 150.000 beschikbare gestelde middelen vanuit de investeringsagenda voor groenbeleid en versterken biodiversiteit niet volledig zijn uitgegeven en dat er een tweetal projecten zijn vertraagd;

Overwegende:

  • Dat het stimuleren van de biodiversiteit een speerpunt is in het coalitieakkoord;
  • De gemeenteraad van Culemborg zich ernstig zorgen maakt over de afgenomen biodiversiteit en daarom een biodiversiteitsplan heeft opgesteld;

Verzoekt het college:

  • Om bij de begroting 2024 een voorstel te doen voor een inhaalslag wat betreft de in 2022 niet behaalde prestaties op het gebied Groene Stad, en ervoor te zorgen dat er voldoende personele capaciteit is om komende jaren ook de groene ambities te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

Naam en ondertekening indiener(s)

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Motie Ondertekenen Plant Based Treaty

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer