Motie Speci­fieke Uitkering Schone Lucht Akkoord


6 juli 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 06-07-2023

Constaterende:

 • Dat Culemborg is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord;
 • Dat er vanuit het Schone Lucht Akkoord jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van emissieverlagende projecten;[1]
 • Culemborg hier nog geen gebruik van maakt;

 • Overwegende:

  • Dat houtstook voor veel klachten zorgt en een gezondheidsrisico met zich meebrengt;[2]
  • De gemeente van zichzelf beperkte mogelijkheden heeft om houtstook aan te pakken;

  • Verzoekt het college:

   • In het decentrale uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord 2024 ook aandacht te hebben voor emissieverlagende projecten zoals het verwijderen van rookkanalen, kennisontwikkeling gericht op het inventariseren of evalueren van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en communicatie- of participatieactiviteiten om inwoners en bedrijven bewust te laten worden van de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit als gevolg van houtstook;
   • Met dit plan een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord aan te vragen.[3]

   en gaat over tot de orde van de dag.

   Termijn voor uitvoering en terugrapportage

   2025


   Naam en ondertekening indiener(s)

   Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

   Kees van der Zaag, ChristenUnie


   [1] https://www.schoneluchtakkoord...

   [2] https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/houtstook-particuliere-huishoudens/

   [3] https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-sla


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdA, CB, CvN, GL, D66

Tegen

CDA, VVD