Motie Klimaat­neu­traal: een schit­te­rende ambitie


15 september 2023

Constaterende dat:

  • De gemeente in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan ‘energieneutraal’ als hoogste ambitie heeft aangemerkt;

Overwegende dat:

  • Dat ‘energieneutraal’ niks zegt over de duurzaamheid of klimaatimpact van een gebouw;
  • Dat klimaatneutraal het hoogst haalbare ambitieniveau is, omdat dit niet alleen energieneutraal omvat, maar ook streeft naar een CO2-reductie van 0;
  • Dat het Culemborgse doel om in 2040 energieneutraal te zijn, sneller en effectiever wordt behaald wanneer wordt ingezet op klimaatneutrale panden in gemeentelijk bezit, omdat energieneutraal hier onderdeel van is;
  • De gemeente aangeeft het goede voorbeeld te willen stellen in het nemen van mitigerende maatregelen tegen klimaatverandering en daarom de duurzaamheidsambities naar boven moet kunnen bijstellen;

Verzoekt het college:

  • Scenario ‘diamant’ toe te voegen als hoogste ambitieniveau van het duurzaam meerjarenonderhoudsplan en hierbij de omschrijving en de maatregelen in te vullen naar de meest recente definities van klimaatneutraal;
  • Dit scenario in de actualisatie van het dMJOP in 2025 volledig uit te werken zodat van ieder gemeentelijk pand ook inzichtelijk moet zijn wat de kosten zijn om diamant te bereiken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

2025

Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Tessa van Boesschoten, GroenLinks

Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdA, CvN, GL, D66

Tegen