Motie Verze­keren natuur­com­pen­satie


Vooraf al biodi­ver­siteit, CO2 en groen­be­leving compen­seren, niet pas achteraf

8 november 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op

Constaterende dat

 • Bomen en andere stadsnatuur moet wijken voor nieuwbouwplannen;
 • Er wel een herplantplicht geldt, maar deze alleen voor bomen geldt, achteraf plaatsvindt,
  en de CO2 compensatie niet wordt gemeten aan de hand van de bomen die erbij komen of
  zijn verdwenen;
 • De herplanting vaak elders plaatsvindt en dus niet direct bijdraagt aan de groenbeleving
  van de omwonenden en de biodiversiteit van het getroffen gebied;

Overwegende:

 • oude bomen een niet te onderschatten waarde hebben op het vlak van (huisvesting van)
  biodiversiteit, CO2-binding, en cultuur-historische waarde;
 • het planten van nieuwe boompjes een behoorlijke kwantitatieve omvang moet hebben om
  de kwaliteit van de te kappen oude bomen te kunnen compenseren;
 • er nog geen concreet plan voorligt voor compensatie voor het verlies aan groen bij
  nieuwbouwplannen;
 • de gemeente de ecologische waarde en biodiversiteit van de stad beoogt te vergroten;

Verzoekt het college:

 • volwaardige natuurcompensatie te realiseren alvorens nieuwbouwplannen worden
  uitgevoerd waarbij bestaande stadsnatuur wordt verwijderd;
 • deze compensatie mede te baseren op biodiversiteitswaarde, CO2-binding, en
  groenbeleving van de omwonenden;
 • waar mogelijk zelf een nulmeting te doen en drie jaar na de werkzaamheden te monitoren
  of de ecologische waarde en biodiversiteit van het gebied inderdaad is vergroot, ofwel
  initiatiefnemers van de nieuwbouw hiertoe aan te sporen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA

Tegen

CDA, VVD, CB, CvN, GL, D66

Lees onze andere moties

Motie Klimaatneutraal: een schitterende ambitie

Lees verder

Motie Start verkenning voor een dierenwelzijnsnota in Culemborg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer