Motie Start verkenning voor een dieren­wel­zijnsnota in Culemborg


Dieren verdienen ook een veilige en fijne stad

8 november 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op

Constaterende dat:

 • Dierenwelzijn een belangrijke kwestie is die aandacht en zorg verdient in onze gemeente;
 • Er behoefte is aan een coherente en proactieve aanpak om het welzijn van dieren in
  Culemborg te verbeteren;

Overwegende dat:

 • Een dierenwelzijnsnota als beleidsinstrument kan bijdragen aan de bescherming en
  bevordering van het welzijn van dieren in onze stad;
 • Een dierenwelzijnsnota ondersteuning biedt aan en onderdeel is van onder meer de
  programma’s veiligheid, armoede, verkeer, evenementen, openbare ruimte, wonen,
  duurzaamheid, sport, cultuur en recreatie;
 • Het raadzaam is om een gedegen verkenning uit te voeren om de behoefte aan en de
  haalbaarheid van een dierenwelzijnsnota in Culemborg te beoordelen;

Verzoekt het college:

 • Een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een
  dierenwelzijnsnota in Culemborg;
 • Hierbij de mogelijke inhoud, doelstellingen en instrumenten van een dierenwelzijnsnota te
  onderzoeken;
 • In deze verkenning tevens de betrokkenheid van relevante stakeholders, waaronder lokale
  dierenwelzijns- en natuurorganisaties en inwoners, te waarborgen;
 • De resultaten van deze verkenning te rapporteren aan de gemeenteraad, inclusief een
  advies over de verdere stappen die genomen dienen te worden met betrekking tot een
  dierenwelzijnsnota.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Kees van der Zaag, ChristenUnie

Toelichting:

Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel en ze verdienen een respectvolle behandeling. O.a. de Dierenbescherming en de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseren gemeenten om een dierenwelzijnsnota op te stellen en kunnen gemeenten hier ook bij helpen. Dit beleid kan vervolgens als basis dienen om ervoor te zorgen dat al het gemeentelijk beleid uiteindelijk rekening houdt met dieren in de stad, en we voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.

Ter inspiratie, enkele nota’s uit andere gemeenten:

Utrecht
Amsterdam

Purmerend

Den Haag

Groningen


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA

Tegen

CDA, VVD, CB, CvN, GL, D66