Motie Stop onnodig papier­afval met de ja - ja sticker


8 december 2022

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 8-12-2022,

Constaterende dat:

 • in de gemeente Culemborg op dit moment een opt-out systeem geldt, wat inhoudt dat bewoners automatisch ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen, tenzij op de brievenbus staat aangegeven dat ze dat niet wensen door een Nee-Nee of Nee-Ja sticker;
 • huishoudens automatisch gemiddeld 33 ongevraagde folders per week krijgen en dat gelijk staat aan 34 kilo papierafval per jaar;
 • het voorkomen van afval, in dit geval papierafval, duurzamer is dan achteraf het scheiden daarvan;
 • het opt-in systeem, dat inhoudt dat je geen folders krijgt, tenzij een Ja-Ja sticker op de brievenbus is geplakt, wordt door veel gemeenten (Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Arnhem) gebruikt;
 • resultaten van andere gemeenten die het opt-in systeem gebruiken buitengewoon positief zijn omdat het papierverspilling tegengaat en dat is beter voor het milieu;
 • het opt-in systeem en de resultaten daarvan passen in het kader van de landelijke doelen om stelselmatig papierafval terug te dringen, en in de doelen om zwerfafval tegen te gaan zoals gesteld in het bestuursakkoord.

Overwegende dat:

 • een opt-in systeem met betrekking tot economische- duurzaamheidsaspecten efficiënter is omdat het gaat om preventie, zodat folders worden geproduceerd voor mensen die daar actief om vragen;
 • de bedrijven die folders produceren al werken met online folders;
 • de bedrijven die folders produceren op de hoogte zijn van de invoering van de Ja-Ja sticker in veel gemeenten en zij genoeg tijd hebben om hun verdienmodel daarop aan te passen;
 • huis-aan-huis bladen, zoals de Culemborgse Courant, en gevraagd reclamedrukwerk kunnen nog steeds ontvangen worden door huishoudens, zoals hieronder weergegeven in de tabel:

Overzicht stickers
Ongeadresseerd
reclamedrukwerk gewenst
Ongeadresseerde
Huis-aan huisbladen gewenst
Ja-ja (of ja) sticker
Ja
Ja

Geen sticker

Nee
Ja
Nee-ja sticker

Nee

Ja
Nee-ja sticker

Nee

Nee

 • de lokale (kleine) ondernemers geen nadeel ervaren omdat zij de mogelijkheid hebben om te adverteren
  in huis-aan-huis bladen en zij krijgen genoeg tijd om hier geïnformeerd over te worden;
 • het juridische kader van het opt-in systeem meermaals getoetst is door de rechter en deze stand heeft
  gehouden.

Roept het college op:

Om in 2023 met een concrete uitwerking van het opt-in systeem met de ja-ja sticker te komen en invoering voor te bereiden, om daarna z.s.m. over te gaan tot uitvoering.

en gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

2023

Naam en ondertekening indiener

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdA, CU

Tegen

CB, CvN, GL, D66, CDA