Schrif­te­lijke vragen Dierenleed de (circus)tent uit!


Indiendatum: 15 sep. 2022


Er is een loting geweest onder vier circussen. Circus Bolalou heeft de loting gewonnen en mag naar Culemborg komen.

 1. Op welke manier en door wie wordt bepaald welke circussen meedoen met de loting? Aan welke criteria moesten zij voldoen? Waarom wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen circussen die zonder dieren werken, en circussen die met dieren werken? Kan dat een volgende keer wel gebeuren?

 2. De evenementenvergunning neemt dierenwelzijn op geen enkele manier mee in de aanvraag en in het toewijzen van de vergunning.

 3. Is het college het met ons eens dat evenementenvergunningen altijd rekening zouden moeten houden met het gebruik van dieren tijdens evenementen?

 4. Kan er een passage over gebruik van dieren en dierenwelzijn worden opgenomen in evenementenvergunningen, waarin de aanvrager vooraf dient aan te geven wat ze specifiek doen aan het welzijn van dieren (aanwezigheid van water, voedsel, bewegingsruimte, veilige en geschikte verblijven, veterinaire zorg etc).? Hierbij geven wij ook graag mee dat de nieuwe Wet Dieren, die in januari 2023 van kracht gaat, stelt dat het niet is toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen houden en huisvesten.

 5. Op welke manier wordt het dierenwelzijn van de dieren getoetst ten tijde van het evenement?

 6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van dieren voor menselijk vermaak in een circus niet past bij een diervriendelijke stad? Acht het college Culemborg een diervriendelijke stad?

 7. Wat wil/kan het college verder doen om dit soort evenementen met gebruik van dieren voor vermaak te voorkomen in Culemborg?


Toelichting: 19 t/m 25 september is er een vergunning gegeven voor circus Bolalou, dat gebruik maakt van o.a. paarden, lama’s, honden en papegaaien. De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. Hoewel er gelukkig inmiddels veel circussen zijn die gestopt zijn met het gebruiken van dieren, worden in dit specifieke circus nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven lijden, hoe goed de verzorging ook is.

De optredens met dieren geven bovendien een verkeerd voorbeeld aan het publiek, en zeker aan jonge kinderen, als het gaat om de omgang met dieren.


Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 17 okt. 2022

 1. Op welke manier en door wie wordt bepaald welke circussen meedoen met de loting? Aan welke criteria moesten zij voldoen? Waarom wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen circussen die zonder dieren werken, en circussen die met dieren werken? Kan dat een volgende keer wel gebeuren?

  Het kan in de praktijk voorkomen dat er twee of meer concurrerende aanvragen voor evenementenvergunningen ingediend worden. Deze aanvragen kunnen betrekking hebben op hetzelfde jaar.

  Het is wenselijk om niet meer dan één circus per jaar in de gemeente toe te laten. Hierdoor is sprake van een schaarse evenementenvergunning (meer vraag dan aanbod). Dit is ook de reden dat het aan de hand van een loting wordt gedaan. Ieder circus dat zich aanmeldt om in het volgende jaar om het circus Culemborg te bezoeken, kan meedoen in de loting.

  In het Handboek evenementen gemeente Culemborg staan geen criteria waaraan de loting moet voldoen. Aangezien wij op dit moment geen vastgestelde beleidsregels hebben met criteria voor lotingen, sluiten wij waar mogelijk aan bij de Handreiking schaarse vergunningen van de VNG.[1] Het eerste kwartaal van het jaar 2023 worden de Handboeken evenementen en horeca herzien. Met de herziening nemen wij criteria op voor de loting van schaarse evenementenvergunningen. Daarin nemen wij ook een heldere procesbeschrijving op.

 2. De evenementenvergunning neemt dierenwelzijn op geen enkele manier mee in de aanvraag en in het toewijzen van de vergunning.

  Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Culemborg (hierna: de APV) is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Dierenwelzijn is geen weigeringsgrond op grond van artikel 1:8 van de APV. De zorg voor dierenwelzijn is landelijk geregeld in de Wet dieren. Over het belang van dierenwelzijn als aparte weigeringsgrond heeft de Raad van State beslist dat deze in strijd is met hogere regelgeving.[2] Gelet daarop is het niet mogelijk om aanvullende regels in onze APV op te nemen.

  Zodoende is de NVWA belast met de toezicht en handhaving.

 3. Is het college het met ons eens dat evenementenvergunningen altijd rekening zouden moeten houden met het gebruik van dieren tijdens evenementen?

  Ja, het college is hiermee eens. In het Handboek evenementen van de gemeente Culemborg is het volgende opgenomen:

  Het inzetten van dieren tijdens evenementen, in principe zowel wilde dieren als landbouwhuisdieren, wordt door de gemeente ontmoedigd.

  Bij een aanvraag zoals deze wordt telefonisch contact opgenomen met de aanvrager. Tijdens dit gesprek wordt informatie ingewonnen over de dieren. Welke dieren zijn er aanwezig, is de aanvrager op de hoogte van de regelgeving van NVWA en wordt hier aan voldaan.

 4. Kan er een passage over gebruik van dieren en dierenwelzijn worden opgenomen in evenementenvergunningen, waarin de aanvrager vooraf dient aan te geven wat ze specifiek doen aan het welzijn van dieren (aanwezigheid van water, voedsel, bewegingsruimte, veilige en geschikte verblijven, veterinaire zorg etc).? Hierbij geven wij ook graag mee dat de nieuwe Wet Dieren, die in januari 2023 van kracht gaat, stelt dat het niet is toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen houden en huisvesten.

  Zoals bij punt 2 vermeld mogen wij als gemeente geen regels of dergelijke opstellen. De NVWA neemt de fysieke controle, toezicht en handhaving voor haar rekening. Het verbod wordt strafrechtelijk en bestuurlijk gehandhaafd.

 5. Op welke manier wordt het dierenwelzijn van de dieren getoetst ten tijde van het evenement?

  Zie beantwoording vraag 4. In aanvulling daarop. Als tijdens het evenement blijkt dat er een controle nodig is, wordt er een signaal afgegeven bij de NVWA.

 6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van dieren voor menselijk vermaak in een circus niet past bij een diervriendelijke stad? Acht het college Culemborg een diervriendelijke stad?

  Er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld die zijn door de NVWA. Dit geeft de gemeente Culemborg voldoende ‘spelregels’ en handvatten om het circus toe te laten in de gemeente Culemborg.

 7. Wat wil/kan het college verder doen om dit soort evenementen met gebruik van dieren voor vermaak te voorkomen in Culemborg?

  Zie antwoord op vraag 2.

  Op dit moment is de regelgeving die uitgevoerd en gehandhaafd wordt door de NVWA leidend voor de gemeente Culemborg. Als blijkt dat er bij een aanvraag dieren worden ingezet, dan wordt hier over gecommuniceerd met de aanvrager. Niet alleen het dierenwelzijn wordt besproken maar ook de risico’s die met zich mee kan brengen voor dieren en bezoekers.


[1] https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/handreiking_schaarse_vergunningen.pdf.

[2] ABRvS 26-08-2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6075


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Hittestress

Lees verder

Schriftelijke vragen/inlichtingen Verhoogd risico vogelgriep Plantage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer