Schrif­te­lijke vragen over evene­menten en het Schone Lucht Akkoord


Naar aanleiding van het evenement Trekker Trek op Koningsdag

Indiendatum: 3 mei 2022

De fractie van Partij voor de Dieren wil graag de volgende art. 33 vragen stellen aan het college:

Culemborg neemt sinds 15 september 2021 deel aan het Schone Lucht Akkoord.

1. Onderschrijft het college de doelstellingen van dit akkoord zonder voorbehoud?
2. Op welke manier worden evenementen in Culemborg ondergebracht bij de doelen van dit akkoord?

Op 27 april Koningsdag 2022 heeft het evenement Trekker Trek plaatsgevonden aan de Wethouder Schoutenweg.

3. Heeft het college in kaart gebracht wat de impact zou zijn van deze activiteiten, inclusief de toerit naar dit evenement van bezoekers en deelnemers, qua C02-, fijnstof-en stikstofuitstoot? Zo nee, waarom niet?*
4. Hoe verhoudt het evenement Trekker Trek zich tot de doelstellingen in het Schone Lucht Akkoord?

De vergunning voor dit evenement is verleend op 13 april en gepubliceerd in het gemeenteblad op 29 april (2 dagen na het evenement). Inwoners hebben vervolgens 6 weken om bezwaar te maken.

5. Is het gebruikelijk en wenselijk om vergunningen pas te publiceren nadat het evenement heeft plaatsgevonden?

6. Vindt het college dat inwoners op deze manier een redelijke termijn hebben om bezwaar te maken?

7. Mocht een inwoner nog bezwaar maken, kan het evenement dan met terugwerkende kracht worden geannuleerd?

Toelichting: In het Schone Lucht Akkoord (SLA) staat dat het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. Wij willen weten in hoeverre evenementen mee worden genomen in gemeentelijk beleid dat aansluit op het behalen de doelstellingen in het SLA. Aan het evenement Trekker Trek nemen meer dan 200 trekkers, 8 trucks en 18 auto’s deel. In demonstraties worden grote hoeveelheden diesel en dus fijnstof en CO2 uitgestoten (zie afbeelding).

Daarnaast maken wij ons zorgen omtrent het verlenen en publiceren van de vergunning nadat het evenement plaats heeft gevonden.

*Bijvoorbeeld via de gezondsheidsindicatoren die het RIVM heeft opgesteld: https://www.rivm.nl/publicatie...

Indiendatum: 3 mei 2022
Antwoorddatum: 31 mei 2022

 1. Onderschrijft het college de doelstellingen van dit akkoord zonder voorbehoud?

  Ja.

 2. Op welke manier worden evenementen in Culemborg ondergebracht bij de doelen van dit akkoord?

  Wij vermoeden dat u vraagt of bij de beoordeling van aanvragen voor evenementenvergunningen getoetst wordt of dit in overeenstemming is met de doelen uit het Schone Lucht Akkoord? Doel van het Schone Lucht Akkoord is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor vroegtijdige sterfte en een verlies aan gezonde levensjaren (zie hiervoor onder meer het rapport van de GGD'en in Gelderland uit februari 2022 (https://ggdgelderlandzuid.nl/w... ). In de Wet milieubeheer zijn voor verschillende luchtverontreinigende stoffen (zoals fijn stof en stikstofoxiden) streef- en grenswaarden opgenomen. De luchtkwaliteit in Culemborg voldoet overal aan de wettelijke grenswaarden. Maar ook concentraties aan luchtverontreinigende stoffen onder de grenswaarden hebben negatieve effecten op de gezondheid van mens en dier. Daarom is het wenselijk om de luchtverontreiniging zover als mogelijk terug te dringen. Om deze reden heeft het college ook verzocht om te mogen toetreden tot het Schone Lucht Akkoord. Door deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord verplichten wij onszelf tot het nemen van extra maatregelen om de luchtkwaliteit in Culemborg te verbeteren. In de afgelopen periode heeft het college onder meer een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden om evenementen te verduurzamen. Het college zal de resultaten van die verkenning in het najaar van 2022 met u delen.
 3. Heeft het college in kaart gebracht wat de impact zou zijn van deze activiteiten, inclusief de toerit naar dit evenement van bezoekers en deelnemers, qua C02-, fijnstof-en stikstofuitstoot? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Een dergelijke toetsing maakt op dit moment geen onderdeel uit van het proces van beoordeling van aanvragen voor evenementenvergunningen.

 4. Hoe verhoudt het evenement Trekker Trek zich tot de doelstellingen in het Schone Lucht Akkoord?

  Op dit moment maken de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord geen onderdeel uit van de vergunningverlening.

 5. Is het gebruikelijk en wenselijk om vergunningen pas te publiceren nadat het evenement heeft plaatsgevonden?

  Nee.

 6. Vindt het college dat inwoners op deze manier een redelijke termijn hebben om bezwaar te maken?

  De bekendmaking van het verlenen van de vergunning voor het evenement heeft anders dan u suggereert plaatsgevonden op 19 april 2022, dus voorafgaand aan het feitelijke evenement.

 7. Mocht een inwoner nog bezwaar maken, kan het evenement dan met terugwerkende kracht worden geannuleerd?

  Nee.

Interessant voor jou

Schrif­te­lijke vragen over energiebesparing in gemeentelijke panden

Lees verder

Schriftelijke vragen Maai Mei Wel of Niet?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer