Schrif­te­lijke vragen Vierde aanvlieg­route Schiphol


Indiendatum: 31 mrt. 2023

Een nieuwe (vierde) aanvliegroute, die Schiphol in staat stelt om verder uit te breiden, is in de maak. Het extra luchtverkeer dat hier bij hoort heeft een grote impact op de volksgezondheid, stikstofuitstoot en de geluidsoverlast in onze stad.

  1. Deelt het college de mening dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over onze stad en de omringende natuurgebieden onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W) om de minister op te roepen van het plan af te zien? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om in samenwerking met andere gemeentes en de provincie te lobbyen bij het Rijk om deze vluchtroute tegen te gaan? zo nee, waarom?
  4. Is het college bereid om de inwoners te informeren over deze plannen en de gevolgen voor onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Toelichting: Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol aanleggen. Ook inwoners van Culemborg lopen risico hier hinder van te ondervinden. Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen denkbeeldig punt in de lucht op zo'n 70 km afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ca. 2100-2300 meter hoogte en vanaf daar wordt daling verder ingezet. Bewoners op en naast de route zullen flink last krijgen van deze extra vliegtuigen; er komen veel vliegtuigen te vliegen en laag. Aan het naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is of als er problemen zijn.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

Indiendatum: 31 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Vraag 1:
Deelt het college de mening dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over onze stad en de omliggende natuurgebieden onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, het college deelt deze mening.

Vraag 2:
Is het college bereid het gesprek aan te gaan met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om de minister op te roepen van het plan af te zien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het college zal niet rechtstreeks overleggen met het Ministerie over het plan. Gelet op de specialistische kennis over luchtvaart die noodzakelijk is om de vliegroutes en ontwerp voorkeursbeslissing goed te kunnen doorgronden, is besloten om - net als het merendeel van de Gelderse gemeenten - aan te sluiten bij Provincie Gelderland op dit dossier. Provincie Gelderland heeft specialistische kennis op het gebied van vliegverkeer in huis en zal hierover (mede namens de Gelderse gemeenten) overleggen met het Ministerie en participeren in de diverse deelprojecten.

Vraag 3:
Is het college bereid om in samenwerking met andere gemeentes en de provincie te lobbyen bij het Rijk om deze vluchtroute tegen te gaan? Zo nee, waarom?

Antwoord:
Ja, dit wordt al gedaan. Namens de Gelderse gemeenten heeft provincie Gelderland een zienswijze ingediend op de ontwerp voorkeursbeslissing. Een kopie van deze zienswijze is bijgevoegd.[1] De voorkeurbeslissing wordt uitgewerkt in deelprojecten. Provincie
Gelderland is hierbij betrokken. Ontwikkelingen in het overleg luchtruimherziening worden ambtelijk en bestuurlijk regionaal teruggekoppeld in het Algemeen Bestuur en het Ambtelijk Overleg mobiliteit.

Vraag 4:
Is het college bereid om de inwoners te informeren over deze plannen en de gevolgen voor onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De voorkeursbeslissing is reeds door het Rijk genomen. Wat dit exact voor effecten gaat hebben op de gemeente Culemborg is nu nog niet bekend. Hiervoor worden eerst de deelprojecten uitgewerkt door het programma luchtruimherziening van het rijk. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij tijdens in het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland overleggen wanneer en op welke wijze wij onze inwoners zullen informeren.

[1] Document Culemborg - Bijlage bij de antwoordbrief Raadsvragen PvdD over de Vierde aanvliegroute Schiphol - Brief naar Minister I&W.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)