Schrif­te­lijke vragen Bomenkap het Jach


Indiendatum: 30 mrt. 2023

De gemeente werkt aan het vergroenen van ‘t Jach. Eerder hebben wij vragen gesteld over het verplaatsen van gezonde bomen. De werkzaamheden zijn nog steeds bezig en tegenstrijdig met de beantwoording. Daarom deze aanvullende vragen.

In de beantwoording van de vragen stelt het college dat er verder geen plannen liggen voor het verwijderen van gezonde bomen.

1. Kan het college bevestigen dat er nu toch op het Jach een kapvergunning is aangevraagd voor twee gezonde bomen op de plek waar de oplaadplekken voor elektrische deelauto’s komen? Zo ja, kunt u dan bevestigen dat u in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 6 maart j.l. in gebreke bent gebleven en heeft u daar een verklaring voor?

2. Kunt u opnieuw een inventarisatie uitvoeren van alle plannen die er liggen over het verwijderen, verplanten of kappen van gezonden bomen en deze met ons delen? Zo nee, waarom niet?

In de beantwoording van de vragen stelt het college dat de twee niet verwijderde dakplantanen inmiddels zijn overleden. Ook dit is tegenstrijdig met de huidige conditie (per 29 maart) van de bomen. Een boom is nog groen onder de bast en dus nog levensvatbaar, de ander heeft zelfs uitlopers die groen van binnen zijn met twijgen die uitkomen.

3. Op welke manier toets het college of bomen daadwerkelijk zijn overleden? Bent u bereid om dit beleid te herzien met deze nieuwe informatie?

4. Bent u bereid om ook deze twee dakplantanen te herplanten, en niet te kappen zoals u nu voornemens bent? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 30 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

Vraag 1:
Kan het college bevestigen dat er nu toch op het Jach een kapvergunning is aangevraagd voor twee gezonde bomen op de plek waar de oplaadplekken voor elektrische deelauto’s komen? Zo ja, kunt u dan bevestigen dat u in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 6 maart j.l. in gebreke bent gebleven en heeft u daar een verklaring voor?

Antwoord:
De vergunning was abusievelijk aangevraagd en is ingetrokken, omdat we deze bomen graag wilden proberen te behouden en is daarom niet genoemd. Volgens het vastgestelde ontwerp voor het Jach komen er parkeerplaatsen op de locatie bij deze bomen. Deze zijn nodig omdat op er op de huidige locatie van de parkeerplaatsen meer ruimte voor groen komt en daardoor een deel van de parkeerplaatsen op een andere locatie moest terugkomen om aan de parkeernorm te voldoen. De gemeente heeft inmiddels laten onderzoeken of d.m.v. ondergrondse groeiplaatsverbetering het mogelijk is om deze bomen te behouden op deze plek. Dit blijkt echter niet mogelijk en uit dit onderzoek blijkt dat ook de derde boom die hier staat het niet zal redden. Er wordt daarom een nieuwe kapvergunning aangevraagd voor de 3 bomen die hier staan. Twee ervan bevinden zich in matige staat. De derde boom ondervindt door het verwijderen van de andere bomen zoveel schade dat deze instabiel wordt en het ook niet zal overleven. De geplande parkeerplaatsen zijn nodig om voldoende parkeerruimte te bieden. Het college onderschrijft uw toelichting dat bomen (en ander groen) van onschatbare waarde zijn en is zich bewust van het grote belang van bomen in de openbare ruimte en in de stad. Op het Jach planten we meer bomen terug dan we er weghalen. En worden nieuwe plantvakken gemaakt. Er wordt veel verharding verwijderd om plaats te maken voor beplanting met een grote waarde voor biodiversiteit (waaronder zowel vaste planten, heesters als bomen). Het betreft soorten die veel inheemse organismen, insecten, bijen, vlinders en vogels aantrekken. Deze ingrepen resulteren in een vergroening van maar liefst 75% ten opzichte van de huidige situatie op ’t Jach. Dit betekent ook een veel betere opnamecapaciteit van water in de bodem, wat wateroverlast en droogte tegengaat. De nieuwe bomen en heesters zullen voor schaduw zorgen en de grotere hoeveelheid beplanting en beplant oppervlak heeft een verkoelend effect op de omgeving. Door schaduwwerking en ook door extra verdamping door het groen.

Vraag 2:
Kunt u opnieuw een inventarisatie uitvoeren van alle plannen die er liggen over het verwijderen, verplanten of kappen van gezonden bomen en deze met ons delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Een exacte inventarisatie van het aantal gezonde bomen waar een kapvergunning voor is of wordt aangevraagd is moeilijk te geven omdat er altijd nieuwe aanvragen kunnen binnenkomen. In een enkel geval is kap van gezonde bomen niet te vermijden. Gezonde bomen worden niet zonder geldige reden gekapt. Gekapte bomen worden gecompenseerd door nieuwe bomen op een andere plek.

Vraag 3:
In de beantwoording van de vragen stelt het college dat de twee niet verwijderde dakplatanen inmiddels zijn overleden. Ook dit is tegenstrijdig met de huidige conditie (per 29 maart) van de bomen. Een boom is nog groen onder de bast en dus nog levensvatbaar, de ander heeft zelfs uitlopers die groen van binnen zijn met twijgen die uitkomen. Op welke manier toetst het college of bomen daadwerkelijk zijn overleden? Bent u bereid om dit beleid te herzien met deze nieuwe informatie?

Antwoord:
De bomen zijn onderzocht en bevinden zich in een slechte staat met weinig toekomstperspectief.

Vraag 4:
Bent u bereid om ook deze twee dakplatanen te herplanten, en niet te kappen zoals u nu voornemens bent? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Deze bomen zijn niet sterk genoeg om te verplanten, de kans is groot dat zij verplaatsing niet zullen overleven.