Schrif­te­lijke vragen Verduur­zaming Trek­kertrek 2023


Indiendatum: 18 apr. 2023

Op 24 januari namen wij kennis van de startnotitie Duurzame Evenementen via de dagpost. Conform de motie 17 juni 2021 (M2 6.3) bent u in gesprek gegaan met organisatoren over het verduurzamen van evenementen, waaronder de organisatie van Trekkertrek. Op 27 april zal dit jaarlijkse evenement wederom plaatsvinden. Graag stellen wij enkele vragen over het verduurzamen van dit specifieke evenement.

1. Welke maatregelen treft de organisatie van Trekkertrek voor het verduurzamen van het evenement?

Antwoord:
In de vergunning zijn verscheidenen voorschriften opgenomen m.b.t. het milieu bijvoorbeeld over afvalscheiding en geluidsnormen. Daarnaast stimuleert de organisatie van de Trekkertrek bezoekers met de fiets te komen of via het Ov/Lopend het evenement te bereiken. Momenteel is er ook extra aandacht voor het gebruik van plastic bekers.

2. Op welke manier acht het college dit voldoende om de significante bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit te compenseren?

Antwoord:
Het stimuleren van bezoekers om niet met de auto komen heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit. De andere maatregelen dragen hier niet aan bij.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een causaal verband is tussen de uitstoot van
landbouwtrekkers en kanker.[1]

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de conclusie van dit onderzoek zorgwekkend is voor de gezondheid van bestuurders van tractoren, bezoekers van het evenement en de inwoners (mensen en dieren) van de nabije omgeving waar de stoffen op neerslaan?

Antwoord:
Ja eens. Evenementen zoals de Trekkertrek hebben een impact op milieu en gezondheid.

Voor de blootstelling aan dieselemissies zijn strenge regels opgesteld. Het gebruik van roetfilters is verplicht.[2] Op foto’s in de media worden vaak zwarte rookwolken afgebeeld.[3] Ook op de eigen
website zijn veel dergelijke foto’s te vinden van afgelopen jaren.[4]

4. Heeft de organisatie aangegeven zich te zullen houden aan de regelgeving met betrekking tot roetfilters en het voorkomen van de gitzwarte wolken? Welke roetfilters worden er gebruikt?

Antwoord:
Evenementen worden getoetst aan de geldende wet en regelgeving. Allereerst moeten de deelnemende voertuigen voldoen aan de EPS wedstrijd- en demonstratierichtlijnen anders wordt er geen vergunning afgegeven. Verder vereisen tractoren die harder kunnen dan 40 km een APK keuring. Bij een APK keuring wordt de uitstoot van o.a. roet gemeten. Voor een ander soort uitstoot, namelijk stikstof, is er een AERIUS-berekening uitgevoerd door de Trekkertrek. De neerslag van stikstof in natuur wordt gereguleerd via de Wet Natuurbescherming. Het bevoegd gezag voor het uitgeven van een natuurvergunning is de provincie. Zij zijn het die de uitkomst van de AERIUS-berekening toetsen en daarmee aangeven of er een natuurvergunning nodig is. In het geval van de Trekkertrek is er uit gekomen dat zij geen natuurvergunning nodig hebben voor stikstof.

5. Bent u voornemens te handhaven op de regelgeving betreffende de roetfilters? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente is niet de handhavende instantie voor wat betreft de APK keuring die kijkt naar roetfilters. Dit is de RDW.

Vorig jaar hebben wij vragen gesteld over de relatie tussen evenementen en het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord.[5

6. Is deze relatie, die destijds afwezig was, inmiddels herzien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het Schone Lucht Akkoord is een initiatief opgezet vanuit de Rijksoverheid, evenementen vallen niet onder het kader van dit akkoord zoals dit is opgezet.

7. Is het college bekend met het Trekkertrek evenement in Gulpen, dat volledig C02 neutraal is?[6] Vind het college dit een voorbeeld voor Culemborg en wilt u dit delen met de organisatie in de gesprekken over het verduurzamen van evenementen?

Antwoord:
Dit is inmiddels bekend en deze informatie wordt gedeeld met de organisatie van het evenement. We blijven met de Trekkertrek in gesprek over verdere verduurzaming van het evenement.

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go....

[2] A-blad Dieselmotoremissie - Volandis.

[3] Zie afbeelding ‘Regionaal blad, april 2023.

[4] Trekker Trek Culemborg (wijkverenigingtveld.nl), kopje demo's.

[5] Partij voor de Dieren | Schriftelijke vragen over evenementen en het Schone Lucht Akkoord.

[6] https://www.traxx-diesel.nl/tr...

Indiendatum: 18 apr. 2023
Antwoorddatum: 31 mei 2023

Op 24 januari namen wij kennis van de startnotitie Duurzame Evenementen via de dagpost. Conform de motie 17 juni 2021 (M2 6.3) bent u in gesprek gegaan met organisatoren over het verduurzamen van evenementen, waaronder de organisatie van Trekkertrek. Op 27 april zal dit jaarlijkse evenement wederom plaatsvinden. Graag stellen wij enkele vragen over het verduurzamen van dit specifieke evenement.

1. Welke maatregelen treft de organisatie van Trekkertrek voor het verduurzamen van het evenement?

Antwoord:
In de vergunning zijn verscheidenen voorschriften opgenomen m.b.t. het milieu bijvoorbeeld over afvalscheiding en geluidsnormen. Daarnaast stimuleert de organisatie van de Trekkertrek bezoekers met de fiets te komen of via het Ov/Lopend het evenement te bereiken. Momenteel is er ook extra aandacht voor het gebruik van plastic bekers.

2. Op welke manier acht het college dit voldoende om de significante bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit te compenseren?

Antwoord:
Het stimuleren van bezoekers om niet met de auto komen heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit. De andere maatregelen dragen hier niet aan bij.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een causaal verband is tussen de uitstoot van
landbouwtrekkers en kanker.[1]

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de conclusie van dit onderzoek zorgwekkend is voor de gezondheid van bestuurders van tractoren, bezoekers van het evenement en de inwoners (mensen en dieren) van de nabije omgeving waar de stoffen op neerslaan?

Antwoord:
Ja eens. Evenementen zoals de Trekkertrek hebben een impact op milieu en gezondheid.

Voor de blootstelling aan dieselemissies zijn strenge regels opgesteld. Het gebruik van roetfilters is verplicht.[2] Op foto’s in de media worden vaak zwarte rookwolken afgebeeld.[3] Ook op de eigen
website zijn veel dergelijke foto’s te vinden van afgelopen jaren.[4]

4. Heeft de organisatie aangegeven zich te zullen houden aan de regelgeving met betrekking tot roetfilters en het voorkomen van de gitzwarte wolken? Welke roetfilters worden er gebruikt?

Antwoord:
Evenementen worden getoetst aan de geldende wet en regelgeving. Allereerst moeten de deelnemende voertuigen voldoen aan de EPS wedstrijd- en demonstratierichtlijnen anders wordt er geen vergunning afgegeven. Verder vereisen tractoren die harder kunnen dan 40 km een APK keuring. Bij een APK keuring wordt de uitstoot van o.a. roet gemeten. Voor een ander soort uitstoot, namelijk stikstof, is er een AERIUS-berekening uitgevoerd door de Trekkertrek. De neerslag van stikstof in natuur wordt gereguleerd via de Wet Natuurbescherming. Het bevoegd gezag voor het uitgeven van een natuurvergunning is de provincie. Zij zijn het die de uitkomst van de AERIUS-berekening toetsen en daarmee aangeven of er een natuurvergunning nodig is. In het geval van de Trekkertrek is er uit gekomen dat zij geen natuurvergunning nodig hebben voor stikstof.

5. Bent u voornemens te handhaven op de regelgeving betreffende de roetfilters? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente is niet de handhavende instantie voor wat betreft de APK keuring die kijkt naar roetfilters. Dit is de RDW.

Vorig jaar hebben wij vragen gesteld over de relatie tussen evenementen en het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord.[5

6. Is deze relatie, die destijds afwezig was, inmiddels herzien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het Schone Lucht Akkoord is een initiatief opgezet vanuit de Rijksoverheid, evenementen vallen niet onder het kader van dit akkoord zoals dit is opgezet.

7. Is het college bekend met het Trekkertrek evenement in Gulpen, dat volledig C02 neutraal is?[6] Vind het college dit een voorbeeld voor Culemborg en wilt u dit delen met de organisatie in de gesprekken over het verduurzamen van evenementen?

Antwoord:
Dit is inmiddels bekend en deze informatie wordt gedeeld met de organisatie van het evenement. We blijven met de Trekkertrek in gesprek over verdere verduurzaming van het evenement.

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go....

[2] A-blad Dieselmotoremissie - Volandis.

[3] Zie afbeelding ‘Regionaal blad, april 2023.

[4] Trekker Trek Culemborg (wijkverenigingtveld.nl), kopje demo's.

[5] Partij voor de Dieren | Schriftelijke vragen over evenementen en het Schone Lucht Akkoord.

[6] https://www.traxx-diesel.nl/tr...